در این صفحه شرحی خلاصه از فعالیت‌های رایان مهر الکتریک به عنوان یک شهروند مسئول خواهید خواند:

 رفاه اجتماعیرفاه اجتماعی

رایان مهر الکتریک به روش‌های گوناگونی از مردم حمایت می‌کند. تمرکز اصلی ما سرمایه گذاری در آینده جوانان از طریق حمایت تفکر خلاق، کمک به کودکان خانواده‌های کم‌درآمد با حمایت از زیرساخت‌های آموزشی و حمایت از دانش‌آموزان برجسته می‌باشد.


 خدمات داوطلبانهخدمات داوطلبانه

رایان مهر الکتریک بنیاد نیک مهر را تاسیس کرده است تا کارکنان خود را تشویق به مشارکت در فعالیت‌های اجتماعی و کمک به جوامع کند. کارکنان ما با مایه گذاشتن از تخصص‌های خود بطور متوسط 10 ساعت در پروژه‌های اجتماعی مشارکت می‌کنند.