معیار ارزیابی موفقیت یک شرکت صرفاً دستاوردهای تجاری آن نیست، بلکه میزان خدمات آن به جامعه، محافظت از منابع کره زمین، و تغییراتی که در زندگی مردم ایجاد کرده نیز به همان اندازه مهم هستند. رایان مهر الکتریک مسئولیت خود برای مشارکت به عنوان شهروندی خوب را با روی باز می پذیرد، و همواره می کوشد جوامعی بهتر ایجاد کرده، از محیط زیست محافظت کرده و روابط اجتماعی را تحکیم بخشد.

تمرکز بر مشارکت های اجتماعیتمرکز بر مشارکت‌های اجتماعی

تلاش‌های رایان مهر الکتریک در خصوص شهروندی شامل فعالیت‌های تاثیرگذار بر زندگی مردم مانند رفاه اجتماعی، فرهنگ و هنر، خدمات داوطلبانه، آموزش و محافظت از محیط زیست می‌باشد.


محیط زیستمحیط زیست

ما در رایان مهر الکتریک باور داریم که مسئولیت، کار و فعالیت ما به روش و طریقی است که باعث غنای محیط زیست می‌شود.