عملکرد ما

نگاه ما در شرکت رایان مهر الکتریک محدود به فصل بعد یا سال آینده نیست، ما به افق های دور و ناشناخته می اندیشیم. با حرکت به سمت زمینه های کاری جدید و چالش های نو، بذر موفقیت در آینده را می کاریم.

شما مجاز به مشاهده گزارش های مالی سال 1396 نیستید. جهت دسترسی به بخش خصوصی این سایت لطفاً وارد شوید.