تیم اجرایی

سرکار خانم مهندس کیانی

واحد فروش

سرکار خانم اعظمیان

واحد فروش

سرکار خانم رحمانی

واحد بازاریابی

جناب آقای مهندس میرزاییان

واحد پروژه

جناب آقای مهندس نادری

واحد پروژه

جناب آقای مهندس شکیب

واحد فنّی و پشتیبانی