تمرکز بر مشارکت های اجتماعی

در این صفحه شرحی خلاصه از فعالیت های رایان مهر الکتریک به عنوان یک شهروند مسئول خواهید خواند:

 رفاه اجتماعیرفاه اجتماعی

رایان مهر الکتریک به روش های گوناگونی از مردم حمایت می کند. تمرکز اصلی ما سرمایه گذاری در آینده جوانان از طریق حمایت تفکر خلاق، کمک به کودکان خانواده های کم درآمد با حمایت از زیرساخت های آموزشی و حمایت از دانش آموزان برجسته می باشد.


 خدمات داوطلبانهخدمات داوطلبانه

رایان مهر الکتریک بنیاد نیک مهر را در سال 1393 تاسیس کرد تا کارکنان خود را تشویق به مشارکت در فعالیت های اجتماعی کند. کارکنان ما از تخصص های خود برای کمک به جوامع مایه گذاشته و بطور متوسط 10 ساعت در پروژه های اجتماعی مشارکت می کنند.