شهروندی شرکت

معیار ارزیابی موفقیت یک شرکت صرفاً دستاوردهای تجاری آن نیست، بلکه میزان خدمات آن به جامعه، محافظت از منابع کره زمین، و تغییراتی که در زندگی مردم ایجاد کرده نیز به همان اندازه مهم هستند. رایان مهر الکتریک مسئولیت خود برای مشارکت به عنوان شهروندی خوب را با روی باز می پذیرد، و همواره می کوشد جوامعی بهتر ایجاد کرده، از محیط زیست محافظت کرده و روابط اجتماعی را تحکیم بخشد.

تمرکز بر مشارکت های اجتماعیتمرکز بر مشارکت های اجتماعی

تلاش های رایان مهر الکتریک در خصوص شهروندی شامل فعالیت های تاثیرگذار بر زندگی مردم مانند رفاه اجتماعی، فرهنگ و هنر، خدمات داوطلبانه، آموزش و محافظت از محیط زیست می باشد.


محیط زیستمحیط زیست

ما در رایان مهر الکتریک باور داریم که مسئولیت، کار و فعالیت ما به روش و طریقی است که باعث غنای محیط زیست می شود.